Dotacje dla firm na projekty badawczo-rozwojowe w Małopolsce

Dotacje dla firm na projekty badawczo-rozwojowe w Małopolsce

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Organizator: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Na czym polegają projekty badawczo-rozwojowe?

Projekty badawczo-rozwojowe (projekty B+R) mają na celu opracowanie przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu technologicznego, który wyróżnia się pod względem walorów i funkcjonalności na tle rozwiązań dostępnych na polskim, bądź międzynarodowym rynku.

Zasadniczo można podzielić je na dwie fazy: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Badania przemysłowe obejmują etapy od opracowania koncepcji produktu do wytworzenia jego prototypu, natomiast na eksperymentalne prace rozwojowe składają się działania realizowane od testowania powstałego prototypu do potwierdzenia gotowości do zastosowania rozwiązania w warunkach docelowych, tj. uzyskania postaci finalnej danego rozwiązania.

Wsparcie projektów B+R prowadzone jest zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach programów regionalnych, w tym w obrębie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM), Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. W dalszej części materiału zaprezentowano informacje nt. Poddziałania 1.2.1.

 

Dla kogo?

O dofinansowanie na projekt B+R mogą się ubiegać :

♦ przedsiębiorstwa (w szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa),

♦ konsorcja przedsiębiorstw:

• z udziałem mikro-, małych i średnich firm,

• z udziałem: jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni), organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Konkurs 1.2.1 jest adresowany do firm prowadzących działalność na terenie Małopolski.

 

Kiedy?

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów B+R jest prowadzony w rundach.

W ramach konkursu w 2018 r. przewidziano 5 rund składania wniosków o dotację w następujących terminach:

• I runda – 28.02.-10.04.,

• II runda – 11.04.-22.05.,

• III runda – 23.05.-03.07.,

• IV runda – 04.07.-14.08.,

• V runda – 15.08.-25.09. (do godz. 15:00).

 

Okres realizacji projektu B+R nie może przekraczać  łącznie 36 miesięcy.

 

Planowane terminy rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru: I runda – wrzesień 2018r., II – listopad 2018,
III – grudzień 2019, IV – luty 2019, V – kwiecień 2019.

 

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

Wsparcie mogą uzyskać przede wszystkim projekty, które wpisują się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Ich listę znajdą Państwo tutaj

 

Projekty powinny zmierzać do poprawy innowacyjności przedsiębiorstw poprzez faktyczne wykorzystanie wyników zrealizowanych prac B+R, np. poprzez wdrożenie nowego produktu do seryjnej produkcji i sprzedaży, włączenie do oferty nowej usługi itp.

 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.1 RPO WM wsparcie zostanie udzielone przedsięwzięciom mającym na celu realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Projekty zgłaszane do dofinansowania powinny charakteryzować się co najmniej II poziomem gotowości technologicznej (ang. technology readiness levels – TRL) – oznacza to, że została już określona koncepcja nowego rozwiązania i opis jego przyszłego zastosowania. Ponadto została sformułowana specyfikacja projektowa – ramowa charakterystyka i zasady funkcjonowania nowego rozwiązania w praktyce.

W ramach wsparcia w konkursie regionalnym możliwe będzie:

• nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych,

• przygotowanie prototypów nowych rozwiązań, które w dalszej kolejności będą podlegały testowaniu,

• tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, odwzorowujących wiernie docelowe warunki, w jakich będzie funkcjonować nowe rozwiązanie, celem przeprowadzenia testów,

• walidacja: potwierdzenie zgodności uzyskanego rozwiązania ze specyfikacją powstałą na początku prac,

• uruchomienie pierwszej produkcji nowego produktu, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych (ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa),

• wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

 

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 1.2.1 w roku 2018 wynosi 67,5 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu (tj. kosztów netto) wynosi 100 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 30 mln zł.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

 

Rodzaj przedsiębiorstwa Pomoc publiczna na badania przemysłowe Pomoc publiczna na eksperymentalne prace rozwojowe Pomoc publiczna na studium wykonalności Pomoc na wspieranie innowacyjności

(szkolenia dla kadry B+R, zgłoszenia wniosków o ochronę patentową lub wzorniczą, zakup analiz i ekspertyz)

Pomoc de minimis

(17% ryczałt na koszty pośrednie- w tym zarządzanie), usługi dot. badania rynku, certyfikacji i projektów wzorniczych, najem lub leasing aparatury i sprzętu do prac B+R

Mikro- i małe 80% 60% 70% 50% 80%
Średnie 75% 50% 60%
Duże 65% 40% 50%

 

Jakie wydatki objęte są dotacją?

W ramach uzyskanego dofinansowania można sfinansować:

• Koszty wynagrodzenia (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych) w zakresie w jakim są zatrudnieni bezpośrednio do realizacji prac B+R,

• Koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres wykorzystywania ich na potrzeby projektu (amortyzacja, wynajem lub leasing),

• Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,

• Koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych jedynie na potrzeby projektu,

• Koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (w tym koszty materiałów, koszty sprzętu laboratoryjnego, elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od podmiotów trzecich, koszty odpisów amortyzacyjnych od oprogramowania wytworzonego na indywidualne potrzeby beneficjenta),

• Koszty pośrednie – 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu (koszty zarządzania projektem, koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych w zakresie i przez okres, w którym wykorzystywane są w projekcie, koszty wynajmu budynków, lokali
i powierzchni laboratoryjnej, ale bez aparatury badawczej).

 

Katalog kosztów kwalifikowanych konkursu 1.2.1 obejmuje dodatkowo:

• Koszty realizacji studium wykonalności dla projektu B+R, przed rozpoczęciem jego właściwej realizacji (analiza szans powodzenia projektu),

• Koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej – kwalifikowane w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu, obejmujące koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,

• Koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu,

• Koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (np. koszty badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania, koszty opracowania procedur, które dotyczą wykorzystywania rynkowego danego rozwiązania, koszty wzornictwa, koszty certyfikacji) – kwalifikowane
w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Inne istotne informacje

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania zobowiązanie Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, albo eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie
3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie może przybrać następujące formy: wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej (rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług), udzielenie licencji na korzystanie praw do wyników w działalności innego przedsiębiorcy, sprzedaż praw do wyników.

 

Wnioskodawca może zrealizować samodzielnie prace B+R (gdy dysponuje odpowiednią kadrą,  bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami), może zlecić realizację prac B+R podwykonawcy, mogą być realizowane w partnerstwie/w formule konsorcjum z innymi podmiotami, mogą być zrealizowane wspólnie
z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy – to szczególna forma partnerstwa.

 

Projekt nie może zacząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku niedotrzymania tego warunku, wszystkie wydatki w projekcie zostają uznane za niekwalifikowane.

Możliwe jest rozpoczęcie realizacji projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z obostrzeniem, że wydatki kwalifikowane mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku.

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

tzw. szybka ścieżka

Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z regionów innych niż województwo mazowieckie, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, których listę znajdą Państwo tutaj

 

W ramach Poddziałania 1.1.1 osobno organizowane są konkursy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla duże przedsiębiorstw i konsorcjów firm.

 

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

 

Wsparcie uzyskają projekty badawczo-rozwojowe (skr. B+R), które dotyczą przeprowadzania badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych na rzecz opracowania innowacji produktowej lub procesowej (technologicznej). Możliwe jest uzyskanie wsparcia także na prace przedwdrożeniowe, ukierunkowane na przygotowanie nowego rozwiązania do wprowadzenia na rynek.

 

Projekty badawczo-rozwojowe (projekty B+R) mają na celu opracowanie przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu technologicznego, który wyróżnia się pod względem walorów i funkcjonalności na tle rozwiązań dostępnych na polskim, bądź międzynarodowym rynku.

 

Zasadniczo można podzielić je na dwie fazy: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Badania przemysłowe obejmują etapy od opracowania koncepcji produktu do wytworzenia jego prototypu, natomiast na eksperymentalne prace rozwojowe składają się działania realizowane od testowania powstałego prototypu do potwierdzenia gotowości do zastosowania rozwiązania w warunkach docelowych tj. uzyskania postaci finalnej danego rozwiązania.

 

Kiedy?

W pierwszej połowie 2018 r. w szybkiej ścieżce dla MŚP przewidziane zostały 3 rundy naboru wniosków:
I runda – 01.03.-31.03., II – 01.04.-30.04., III – 01.05.-30.05.

W konkursie dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów zorganizowane będą 4 rundy. Terminy pierwszych trzech są zbieżne z terminami rund w szybkiej ścieżce dla MŚP. Ostatnia, IV runda odbywać się będzie w dniach 01.06.-29.06.

 

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

 

Pula dostępnych środków w wymienionych konkurach wynosi po 700 mln zł: zarówno w naborze dla MŚP, jak
i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw.

 

Minimalna wartość kosztów netto projektu wynosi: 1 mln zł (w szybkiej ścieżce dla MŚP), 5 mln zł (w szybkiej ścieżce dla dużych przedsiębiorstw) i 10 mln zł (dla konsorcjów przedsiębiorstw).

Maksymalna wartość kosztów netto projektu to 50 mln euro.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż:

 

Rodzaj przedsiębiorstwa Pomoc publiczna na badania przemysłowe Pomoc publiczna na eksperymentalne prace rozwojowe Pomoc publiczna na studium wykonalności Pomoc na wspieranie innowacyjności

– prace przedwdrożeniowe: (opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,

usługi rzecznika patentowego,

testy,

certyfikacja,

badanie rynku)

Pomoc de minimis

(25% ryczałt na koszty pośrednie- w tym zarządzanie) oraz prace przedwdrożeniowe

 

Mikro- i małe 80% 60% 70% 50% 90%
Średnie 75% 50% 60%
Duże 65% 40% 50%

 

Jakie wydatki są objęte dotacją?

W ramach uzyskanego dofinansowania można sfinansować:

• Koszty wynagrodzenia (badaczy, techników, pozostałych pracowników pomocniczych) w zakresie w jakim są zatrudnieni bezpośrednio do realizacji prac B+R,

• Koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres wykorzystywania ich na potrzeby projektu,

• Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,

• Koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych jedynie na potrzeby projektu,

• Koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (w tym koszty materiałów i surowców niezbędnych do prac B+R, sprzętu laboratoryjnego, elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od podmiotów trzecich, koszty odpisów amortyzacyjnych od oprogramowania wytworzonego na indywidualne potrzeby firmy),

• Koszty pośrednie (np. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty wynagrodzeń z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, koszty delegacji osób, które są zaangażowane w realizację projektu) – 25% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu.