Dotacje dla firm w ramach Bonów na innowacje!

Dotacje dla firm w ramach Bonów na innowacje!

Bony na innowacje to kolejna propozycja kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
z województwa małopolskiego.  Nabór do programu rusza w kwietniu, w puli znajduje się ponad 16 mln zł. Przewidziane są dwie formy wsparcia w postaci małego (do 50 tys. zł) lub dużego bonu (do 100 tys. zł) na innowację.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi dotacji w ramach bonów na innowacje. Dotacje przyznawane są przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 1.2.3 BONY NA INNOWACJE

Dotacje przyznawane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzące działalność (posiadające siedzibę lub oddział) na terenie województwa małopolskiego – co powinno znaleźć potwierdzenie
w dokumentach rejestrowych, takich jak odpis z CEIDG lub KRS.

 

Kiedy?

Wnioski o przyznanie bonu będą rozpatrywane w następujących rundach oceny:

♦ I runda: 30 kwietnia 2018 r. – 31 maja 2018 r.

♦ II runda: 1 czerwca 2018 r. – 30 czerwca 2018 r.

♦ III runda: 1 lipca 2018 r. – 31 lipca 2018 r.

♦ IV runda: 1 sierpnia 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.

♦ V runda: 1 września 2018 r. – 2 października 2018 r. do godziny 15:00

 

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

Celem poddziałania jest wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z sektora MŚP z sektorem
badawczo-rozwojowym, takim jak wydziały uczelni, czy instytuty naukowe.

Wsparcie uzyskane w ramach konkursu może być przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych
i/lub usług proinnowacyjnych, których efekty przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać we własnej działalności gospodarczej, np. na opracowanie receptury nowego produktu, opracowanie projektu konstrukcyjnego nowego rozwiązania i in.

Projekty mogą trwać maksymalnie 12 miesięcy.

 

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w roku 2018 wynosi ponad 16 mln zł.

Poziom dofinansowania do wydatków na zakup usługi wynosi:

♦ 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,

♦ 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,

♦ 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz kolejny.

Uzyskana pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Można ubiegać się o dofinansowanie:

♦ Małego bonu na innowację – do 50 tys. zł netto jako wartości zewnętrznej usługi, którą przedsiębiorca chce zakupić,

♦ Dużego bonu na innowację – do 100 tys. zł netto jako wartości zewnętrznej usługi, którą przedsiębiorca chce zakupić.

 

Jakie wydatki objęte są dotacją?

Wsparcie w ramach dużego bonu na innowację oraz małego bonu na innowację można przeznaczyć na:

♦ Typ projektu nr 1: usługi w zakresie przeprowadzenia na zlecenie przedsiębiorcy prac
badawczo-rozwojowych, zmierzających do powstania innowacji produktowej lub procesowej,

♦ Typ projektu nr 2: usługi w zakresie usług wzorniczych: wykonanie projektu wzorniczego, obejmujące opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu
i/lub wykonanie projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekt oprzyrządowania.

 

Wymienione typy projektów można łączyć z usługami wymienionymi poniżej (jako typy od 3 do 6). Mogą być one również samodzielnymi projektami, dofinansowanymi w ramach tzw. małego bonu na innowację:

♦ Typ projektu nr 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów
badawczo-rozwojowych, składającego się z analizy technologicznej danego pomysłu na innowację, analizę rynku dla innowacji oraz analizę potencjału kadrowego i technicznego przedsiębiorstwa, warunkującą realizację projektu B+R,

♦ Typ projektu nr 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (tzw. usługi living lab),

♦ Typ projektu nr 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności produktów lub systemów z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,

♦ Typ projektu nr 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

 

Kto może realizować usługi w ramach małopolskich bonów na innowację?

Usługa może być wykonana przez:

♦ W przypadku projektów typu 1-6:

• Jednostki naukowe z siedzibą w Polsce (o kategoriach A+, A, B) – ich wykaz znajduje się pod linkiem,

• Przedsiębiorstwa, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego z siedzibą w Polsce,

• Laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (link) lub notyfikowane zgodnie z kryteriami Ministerstwa Rozwoju – (link),

• Spółki celowe uczelni,

• Centra transferu technologii

♦ W przypadku projektów typu 3-6

• Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, które świadczą usługi proinnowacyjne i są ujęte na liście Ministerstwa Rozwoju (link) oraz kancelarie patentowe (dla usług typu 6).

 

W jaki sposób można ubiegać się o bon na innowację?

Aby uzyskać bon na innowację, przed złożeniem wniosku konieczne jest zredagowanie zapytania ofertowego, które następnie należy zamieścić na stronie www przedsiębiorstwa i w Bazie Konkurencyjności. Jednocześnie zapytanie ofertowe należy wysłać do trzech potencjalnych wykonawców usługi. Po upływie czasu oczekiwania na oferty wybierany jest wykonawca, z którym zawierana jest umowa warunkowa, która uzależnia realizację usługi od przyznania dotacji. Ostatnim etapem procesu jest złożenie wniosku, który zostaje poddany ocenie przez komisję konkursową. Istotne jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie posiadania przez przedsiębiorstwo potencjału technicznego, kadrowego i lokalowego do wykorzystania efektów projektu.

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Dotacje przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Dla kogo?

 Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terytorium Polski, co powinno znaleźć potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, takich jak odpis z CEIDG lub KRS.

 

Kiedy?

 Przewidziane są dwa konkursy

♦ Kluczowe daty pierwszego z nich:

• Ogłoszenie konkursu: 19 lutego 2018r.,

• Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2018r.,

• Zakończenie naboru wniosków: 22 listopada 2018r.,

• Konkurs podzielony jest na 4 rundy w terminach: runda I – 22.03.-22.05.; runda II – 23.05.-23.07.;
runda III – 24.07. – 24.09.; runda IV – 25.09. – 22.11.

♦ Kluczowe daty dla drugiego (realizowanego w ramach komponentu inwestycyjnego):

• Ogłoszenie konkursu: 14 marca 2018r.,

• Rozpoczęcie naboru wniosków: 17 kwietnia 2018r.,

• Zakończenie naboru wniosków: 4 stycznia 2019r.

 

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

 

Projekty polegające na zakupie usług przez firmy z sektora MŚP, które zostaną zrealizowane przez wybraną jednostkę naukową.

Usługi finansowane przy pomocy bonów powinny polegać na opracowaniu nowego bądź znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy.

Przedmiot projektu powinien wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (ujętych pod linkiem).

 

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego konkursu wynoszą każdorazowo 70 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 60 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 400 tys. zł.

Pułap dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Uzyskana pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 

Jakie wydatki objęte są dotacją?

♦ Koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego,

♦ Dodatkowo w kosztorysie można uwzględnić działania zmierzające do powstania innowacji nie technologicznej (marketingowej lub organizacyjnej) w przedsiębiorstwie korzystającym z dotacji, o ile są one powiązane z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu – wartość tych elementów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów projektu,

♦ Koszt materiałów niezbędnych do opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi technologii lub nowego projektu wzorniczego – ich wartość nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów projektu.

 

Kto może wykonać usługi w ramach krajowych bonów na innowację?

♦ Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu ich statutów,

♦ Jednostki naukowe posiadające siedzibę w Polsce,

♦ Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych

♦ Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium Polski,

♦ Polska Akademia Umiejętności,

♦ Inne jednostki organizacyjne, które są organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę – link

♦ Wszystkie powyższe powinny posiadać kategorię naukową A+, A lub B,

♦ Lub spółki celowe uczelni,

♦ Centra transferu technologii uczelni,

♦ Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

♦ Akredytowane laboratoria (przez Polskie Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria.

Zapraszamy do współpracy! Nasi doradcy sprawnie przeprowadzą Państwa przez wszystkie etapy procedury konkursowej.