Go To Brand i Design dla Przedsiębiorców – aktualne nabory!

Go To Brand i Design dla Przedsiębiorców – aktualne nabory!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabory w ramach kolejnych konkursów. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą starać się o dotacje na na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych (działanie Go To Brand) oraz na wsparcie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie (działanie Design dla Przedsiębiorców).

Obydwa ogłoszone konkursy są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

 

działanie 3.3.3 PO IR – Go To Brand

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest pomoc finansowa na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich firm(zatrudniających do 250 pracowników), mających swoją siedzibę bądź oddział na terenie Polski oraz pochodzą z tzw. branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym takich jak:
➢ biotechnologia i farmaceutyka
➢ budowa i wykańczanie budowli
➢ części samochodowe i lotnicze
➢ maszyny i urządzenia
➢ moda polska
➢ IT/ICT
➢ jachty i łodzie rekreacyjne
➢ polskie specjalności żywnościowe
➢ sprzęt medyczny
➢ branże kosmetyczna
➢ meblarska
➢ usług prozdrowotnych

Kiedy można skorzystać z dofinansowania?

Nabór wniosków: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 430 280 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych
2) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
• do 60% – dla średniego przedsiębiorcy,
• do 75% – dla małego przedsiębiorcy,
• do 85% – dla mikroprzedsiębiorców.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne
sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:
1. Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
2. Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
3. Koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju:
• diety,
• noclegi,
• przejazdy środkami komunikacji miejscowej
• inne niezbędne wydatki związane z podróżami
4. Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych:
• zakup usług w zakresie transportu i ubezpieczenia
• odprawy celnej i spedycji
• bagażu i nadbagażu
5. Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
6. Koszty reklamy w mediach targowych,
7. Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
8. Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej.

 

działanie 2.3.5 PO IR – Design dla Przedsiębiorców

Jaki jest cel konkursu?

Sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Kiedy można skorzystać z dofinansowania?

Nabór wniosków: od 4 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalna intensywność dofinansowania związana z zakupem środków trwałych w ramach inwestycji początkowej jest zgodna z mapą pomocy regionalnej. Dla firm w województwie małopolskim wynosi ona:
55% – dla mikro i małych firm
45% – dla średnich firm

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi bądź też nowego projektu wzorniczego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

na usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

✓ usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego

✓ usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego

✓ usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)

✓ usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

na realizację inwestycji, w tym:

✓ zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

✓ zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Zapraszamy do kontaktu!