Konkurs Design dla przedsiębiorców (PO IR)

Konkurs Design dla przedsiębiorców (PO IR)

Informacje o konkursie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 

Dla kogo przeznaczony jest konkurs?

 

♦ W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 249 osób), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

 

Ważne terminy

 

♦ Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w rundach. Przewidywane terminy rund naboru wniosków:

♠ I runda – 03.07 – 31.08.2018,

♠ II runda – 01.09 – 30.09.2018,

♠ III runda – 01.10. – 31.10.2018 (do godz. 16:00).

 

♦ Ocena projektów trwa do 60 dni, od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

 

♦ Realizacja projektu może się rozpocząć najwcześniej po dniu złożenia do oceny wniosku o dofinansowanie.

 

♦ Okres realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza datę 31.12.2023 r.

 

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

 

W konkursie dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Projekty mają przyczyniać się do zacieśnienia współpracy między projektantami a przedsiębiorstwami, a ich efektem powinno być powstanie i wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu powstałego na podstawie nowego projektu wzorniczego opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego.

Proces ten powinien obejmować następujące etapy:

a. Diagnozę – przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

b. Syntezę i analizę – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.

Brief projektowy jest dokumentem zawierającym założenia dotyczące działań i uczestników projektu wzorniczego oraz procesu powstawania i wdrażania nowego lub znacząco ulepszonego produktu oraz wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na postać produktu i proces jego wdrażania.

c. Tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Po pomyślnie przeprowadzonych testach powinno nastąpić wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Dotacje będą przyznawane na usługi doradcze oraz wydatki inwestycyjne. Zakres możliwych do realizacji projektów znajduje się na poniższej grafice:

 

 1234

 

Jakie obowiązują poziomy dofinansowania?

 

♠ Kwota dostępna w konkursie to 70 mln zł.

♠ Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem, jak również minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego/znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego: 60 tys. zł.

♠ Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych, związanych
z opracowaniem lub wdrożeniem nowego/znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego: 500 tys. zł.

♠ Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji wynosi 1 mln zł.

♠ Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego/znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego wynosi 85% i jest to tzw. pomoc de minimis (limit pomocy de minimis wynosi
200 tys. euro w ciągu 3 minionych lat).

♠ Maksymalna intensywność dofinansowania do wydatków inwestycyjnych – objętych regionalną pomocą inwestycyjną – jest zgodna z mapą pomocy regionalnej dostępną pod linkiem

Przykładowo: firmom mikro i małym z woj. małopolskiego przysługuje 55% dofinansowania, firmom średnim – 45% dofinansowania do nakładów inwestycyjnych.

  

Jaki jest katalog kosztów, które mogą zostać objęte dotacją?

 

I Doradztwo

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia dotacją są koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego/znacząco ulepszonego wyrobu bądź usługi lub nowego projektu wzorniczego, tzn.:

♠ Usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy/znacząco ulepszony produkt:

przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;

stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;

opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego/znacząco ulepszonego produktu.


♠ Usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

II Inwestycja

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia dotacją są koszty inwestycji zmierzającej do wdrożenia nowego/znacząco ulepszonego produktu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, tzn.:

Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości (np. nabycia maszyn, urządzeń i in.),

Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji oprogramowania, patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.