Nowe możliwości dla przedsiębiorców – start konkursu 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Nowe możliwości dla przedsiębiorców – start konkursu 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dla kogo przeznaczony jest konkurs?

♦ W konkursie mogą wziąć jedynie udział przedsiębiorstwa z sektora MŚP (zatrudniające do 249 osób), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski,

♦ Konkurs przeznaczony jest dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Ważne terminy

♦ Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w rundach.

♦ Przewidywane terminy rund naboru wniosków:

•I runda – 10.04. – 31.05.2018,

•II runda – 01.06. – 31.07.2018,

•III runda – 01.08. – 30.09.2018,

•IV runda – 01.10. – 25.10.2018 (do godz. 16:00).

♦ Ocena projektów trwa do 60 dni, od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

♦ Realizacja projektu może się rozpocząć najwcześniej po dniu złożenia do oceny wniosku o dofinansowanie.

♦ Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31.12.2023r.

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

W konkursie dofinansowaniem mogą zostać projekty łączące usługi doradcze na rzecz zwiększenia innowacyjności technologicznej przedsiębiorstwa, połączone z inwestycją w środki trwałe i oprogramowanie.

Innowacja technologiczna jest rozumiana jako zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach świadczenia usług lub wytwarzania produktów.

Innowacja produktowa rozumiana jest jako wszelkiego rodzaju zmiany, które polegają na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo bądź na rozpoczęciu produkcji innego nowatorskiego produktu.

Dotacje będą przyznawane na:

A) Komponent doradczy

♦ Projekty, które dotyczą zakupu następujących rodzajów usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB; akredytowany ośrodek innowacji umieszczony w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii) wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

• Usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone

Albo

• Usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających udostępnienie powierzchni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

♦ Projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje – link

♦ Usługa proinnowacyjna (o charakterze doradczym) może być świadczona przez maksymalnie trzy IOB wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku.

♦ IOB musi być akredytowana w zakresie usług wskazanych przez wniosko• awcę we wniosku o dofinansowanie.

♦ Lista akredytowanych IOB znajduje się pod tym linkiem

B) Komponent inwestycyjny

♦ Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które dotyczą inwestycji początkowej w rzeczowe aktywa trwałe (maszyny, urządzenia itp.) lub wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie) związane z wdrożeniem innowacji technologicznej:

• założeniem nowego zakładu,

• zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

• dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,

• zasadniczą zmianą dot. procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

♦ W przypadku gdy projekt dotyczy wdrożenia jedynie innowacji produktowej, dopuszczalnymi formami inwestycji są tylko inwestycje związane z założeniem nowego zakładu lub związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów w nim uprzednio nieprodukowanych.

Jaki obowiązują poziomy dofinansowania?

♦ Kwota dostępna w konkursie to 70 mln zł.

♦ Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji: 50 000 zł.

♦ Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji: 500 000 zł.

♦ Maksymalna intensywność dofinansowania komponentu doradczego wynosi 70% (dla firm, gdzie całkowita kwota udzielonej w przeszłości pomocy na usługi proinnowacyjne przekroczyła 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie dofinansowanie do doradztwa wynosi 50%).

♦ Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji początkowej nie może przekraczać dwukrotności łącznej wartości kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji – na inwestycje możliwe jest uzyskanie maksymalnie 1 mln zł.

♦ Maksymalna intensywność dofinansowania do komponentu inwestycyjnego – objętego regionalną pomocą inwestycyjną – jest zgodna z mapą pomocy regionalnej dostępną pod linkiem

Przykładowo: firmom mikro i małym z woj. małopolskiego przysługuje 55% dofinansowania, firmom średnim – 45% dofinansowania do komponentu inwestycyjnego.

Jaki jest katalog kosztów, które mogą zostać objęte dotacją?

Dla usług doradczych w zakresie innowacji są to:

♦ Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,

♦ Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji,

♦ Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji,

♦ Identyfikacja i mapowanie kluczowych projektów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji,

♦ Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii,

♦ Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,

♦ Pomoc w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii,

♦ Analiza ryzyka wdrożenia innowacji,

♦ Doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji,

♦ Doradztwo, pomoc i szkolenie w pełnym wdrożeniu innowacji,

♦ Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji,

♦ Analiza wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,

♦ Doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej,

♦ Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji,

♦ Pozostałe, uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

Dla usług wsparcia innowacji, w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług są to:

♦ Udostępnienie powierzchni biurowej,

♦ Udostępnienie banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku,

♦ Udostępnienie laboratoriów,

♦ Znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości.

Dla inwestycji początkowej, objętej regionalną pomocą inwestycyjną są to:

♦ Nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości (np. maszyn, urządzeń),

♦ Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.