POWER

Projekt Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce realizowany jest w ramach działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Niniejszy Projekt w ramach działania 2.2. POWER – Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (Lider Projektu) oraz PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju 131 Firm Rodzinnych (z których co najmniej 90% działa w woj. małopolskim) oraz zwiększenie skali wykorzystania przez Firmy Rodzinne podmiotowych systemów finansowania poprzez opracowanie analizy potrzeb rozwojowych, opracowanie i wdrożenie Planów Rozwojowych, upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach rozwojowych oraz podjęcie działań interwencyjnych.

Termin trwania projektu: 30 września 2018 r.

Wartość projektu wynosi 1 991 412,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 678 362,03 zł.