Dotacje na zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie (województwo śląskie)

Dotacje na zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie (województwo śląskie)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przyznaje dotacje na technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej. Poniżej szczegóły konkursu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

3.3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

.

Dla kogo?

♦ Dla firm, planujących zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, sprzętu sieciowego, oprogramowania, usług IT itp.) w procesach biznesowych,

 ♦ Programem objęte są firmy mikro, małe i średnie (MŚP), zatrudniające poniżej 250 pracowników mające siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego,

 

Kiedy?

♦ Termin naboru w ramach konkursu: od 7 sierpnia do 18 września 

.

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na nabycie narzędzi informatycznych, wspierających prowadzenie biznesu, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w kontaktach z kontrahentami. Czas trwania inwestycji nie może przekraczać roku.

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy w oparciu o najnowsze technologie informacyjno–komunikacyjne (skr. TIK), chcą zautomatyzować i zoptymalizować m.in. zawieranie kontraktów, przesyłanie dokumentów, pozyskiwanie nowych kontaktów, planowanie, zarządzanie informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaż.

W Poddziałanie 3.3 wpisują się również inwestycje, w wyniku których firmy będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami
w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Wspierane inwestycje muszą wpisywać się w jeden z poniższych modeli:

♦ B2B – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

♦ B2C – model, w którym o TIK są oparte relacje przedsiębiorstwo – konsument (odbiorca produktów lub usług). W model ten wpisują się np. świadczenie e-usług, sprzedaż on-line.

♦ B2E – model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach na linii przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

♦ C2C – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. portali sprzedażowych, jednak projekt nie może sprowadzać się wyłącznie do utworzenia sklepu internetowego lub strony internetowej.

.

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

Pula środków w konkursie w 2018 r.: 60 mln zł.

Minimalna wartość projektu: 100 tys. zł.

Maksymalna wartość projektu: 1 mln zł.

Maksymalne poziomy dofinansowania

1)  Na zakup oprogramowania i sprzętów IT:

♦ Mikro, małe przedsiębiorstwa – 45%,

♦ Średnie przedsiębiorstwa – 35%.

2) Na pokrycie kosztów wynagrodzeń własnej kadry ds. IT, doradztwo zewnętrzne dotyczące zastosowania
i wykorzystania w firmie nowych sprzętów IT oraz oprogramowania, szkolenia dla pracowników, związane
z obsługą nowych zasobów IT, a także usługi informatyczne konfiguracyjno-optymalizacyjne i udostępniane
w tzw. „chmurze”: 50% w ramach pomocy de minimis (niezależnie od wielkości firmy).

.

Jakie wydatki są objęte dotacją?

Lista kosztów kwalifikowanych obejmuje:

• koszty nabycia nowych sprzętów IT (w tym m.in.: zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia i instruktażu personelu)

• koszty nabycia licencji i oprogramowania (w tym – dedykowanych/wytworzonych, powszechnie niedostępnych),

• koszty nabycia nowych sprzętów IT i oprogramowania w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu (kwalifikowalne są raty kapitałowe leasingu finansowego, z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu),

• koszty personelu (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę), w przypadku personelu własnego, zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego lub oprogramowania jako wartości niematerialnej i prawnej (nie są kwalifikowane koszty zarządzania projektem),

• koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych – kwalifikowalne w wysokości do 10% wydatków na sprzęt, licencje i wynagrodzenia własnego personelu ds. IT,

• koszty szkoleń związanych z realizacją projektu w zakresie rozwoju produktów i usług w oparciu o TIK – kwalifikowalne w wysokości do 10% wydatków na sprzęt, licencje i wynagrodzenia własnego personelu ds. IT,

• dodatkowe koszty ogólne – koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej, usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, skalowaniem, optymalizacją systemu, hostingiem – kwalifikowalne w wysokości do 10% wydatków na sprzęt, licencje i wynagrodzenia własnego personelu ds. IT.