Nasza firma realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo.

Numer projektu RPMP.03.04.05-12-0027/17

plakat pmdg