Badania, rozwój i innowacje na Śląsku!

Badania, rozwój i innowacje na Śląsku!

Od 28.04 do 22.06.2017 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W ramach konkursu przyznawane będą środki na dwa typy projektów:
A. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,
B. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (np. przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub przeprowadzenie wyłącznie prac rozwojowych, opracowanie demonstracyjnych prototypów, walidacja rozwiązań).

Decydując się na realizację projektu typu A można pozyskać środki na:
Zakup maszyn i urządzeń, aparatury, sprzętu badawczego,
Zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie wykorzystywane w pracach B+R,
Nabycie materiałów i robót budowlanych bezpośrednio związanych z powstawaniem działów, centrów lub laboratoriów B+R.

W projektach typu B środki są przyznawane na:
Pracę personelu B+R,
Amortyzację budynków,
Materiały, surowce, półprodukty oraz sprzęt labortoryjny wykorzystywane do badań,
Odpłatne korzystanie lub odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu.

Środki mogą zostać przyznane tym projektom, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe. Konieczne jest wykazanie innowacyjności proponowanych rozwiązań (nowy produkt, usługa lub nowa technologia produkcji) co najmniej w skali regionu.

Maksymalne pułapy dofinansowania w projektach typu A:
45% dla mikro i małych przedsiębiorstw
35% dla średnich przedsiębiorstw
25% dla dużych przedsiębiorstw

Maksymalne pułapy dofinansowania w projektach typu B:
Badania przemysłowe:
• Firmy mikro i małe: 80%
• Firmy średnie: 75%
• Firmy duże: 65%
Prace rozwojowe:
• Firmy mikro i małe: 60%
• Firmy średnie: 50%
• Firmy duże: 40%

Wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa) objęte są pułapem 50%.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. zł a maksymalna wartość projektu typu A 10 mln zł, a typu B 5 mln zł. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO WŚL 1.2 wynosi 293 mln złotych.

Zapraszamy do współpracy – Zadzwoń bądź wypełnij Kartę Projektu!