Innowacyjny recykling

Innowacyjny recykling

INNOWACYJNY RECYKLING – konkurs ukierunkowany na rozwój sektora recyclingu surowców mineralnych i drewna.

Ogłoszony został kolejny konkurs w ramach sektorowych programów B+R – Innowacyjny Recykling, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Poddziałanie 1.2). Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z sektora recyclingu surowców mineralnych i drewna. W ramach dofinansowania zostaną wyłonione projekty zakładające opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów w branży recyclingu surowców mineralnych i drewna, które będą konkurencyjne przynajmniej w skali polskiego rynku.

Nabór wniosków potrwa od 28 lutego do 21 kwietnia 2017r.

Dotacje będą przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w następujących obszarach tematycznych:

⋅ Odpady z sektora metali nieżelaznych;

⋅ Odpady górnictwa węgla kamiennego;

⋅ Odpady powstałe w ramach wytwarzania ceramiki, szkła, materiałów budowlanych;

⋅ Odpady drzewne;

 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz od zaawansowania prac badawczo-rozwojowych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych na etapie badań przemysłowych oraz 60% na etapie prac rozwojowych.

Wykonawstwo w zakresie prac badawczo-rozwojowych można zlecić podwykonawcy z sektora nauki – do 60% kosztów kwalifikowanych w projekcie.

 

W ramach projektu można sfinansować m. in.:

– wynagrodzenia osób zaangażowanych w pracę nad innowacyjnym rozwiązaniem,

– koszty materiałów, surowców i półproduktów,

– koszty amortyzacji lub wynajmu aparatury używanej w toku prac.

Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać w konkursie wynosi 18 mln zł.

 

Po więcej informacji w odniesieniu do tematyki projektów zapraszamy Państwa do kontaktu: telefonicznie lub poprzez przesłanie karty projektu

 

Zapraszamy do współpracy!