Konkurs 2.3.4 POIR – wsparcie przedsiębiorców w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych

Konkurs 2.3.4 POIR – wsparcie przedsiębiorców w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Dla kogo?

  • Firmy z sektora MŚP (zatrudniające do 249 osób), działające na obszarze Polski.

 

Terminy

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w rundach.

W konkursie przewidziano 5 rund składania wniosków:

• Runda I – 06.03. – 30.04.2018,

• Runda II – 01.05. – 30.06.2018,

• Runda III – 01.07. – 31.08.2018,

• Runda IV – 01.09. – 31.10.2018,

• Runda V – 01.11. – 29.11.2018 (do godz. 16:00).

• Ocena projektów trwa do 45 dni, od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

• Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2023r.

• Realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po złożeniu do oceny wniosku o dofinansowanie.

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

Dotacją zostaną objęte projekty, które mają na celu:

Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji;

♦ Uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej lub

♦ Realizację ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

• Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

♦ Dla podmiotów z woj. mazowieckiego: 4,44 mln zł.

♦ Dla podmiotów spoza woj. mazowieckiego: 45,56 mln zł.

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 tys. zł.

• Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł.

• Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

• Łączna wartość kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych projektu.

• Łączna wartość kosztów kwalifikowanych pokrycia kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego nie może przekroczyć 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

Jakie wydatki są objęte dotacją?

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zaliczone zostały koszty:

♦ Uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz z praw z rejestracji wzorów przemysłowych:

• opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;

• pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;

• pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej).

♦ Usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia:

• pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dot. obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;

• pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

• pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem.

♦ Pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

 

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

♦ Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony,

♦ Opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu,

♦ Pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Koszty postępowań sądowych dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej nie stanowią wydatków kwalifikowanych projektu.