4 cele strategiczne CSR

PMDG CSRMotto naszej firmy: primum mobile, ma podkreślać, że chcemy być siłą sprawczą sukcesu naszych klientów. Jednak jakie działania podjąć, abyśmy sami mogli napędzać swoją pracę i stale się rozwijać? Pomogła nam w tym zakresie strategia działań społecznie odpowiedzialnych. Już u progu realizowania projektu myśleliśmy nad kształtem takiego dokumentu. Jest on wynikiem rozmów i dyskusji szerokiego grona pracowników PMDG. Nasze działania zostały zainspirowane pracą Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, która to wykonała audyt naszych działań w zakresie prowadzenia Zielonego Biura.

W wyniku prac została opracowana i przyjęta przez Zarząd Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu firmy PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. na lata 2014-2017. Strategia zawiera m.in. analizę SWOT firmy w kontekście CSR. Do mocnych stron PMDG należą: zdefiniowana misja firmy i katalog obowiązujących wartości etycznych, wykazywanie dbałości o poszanowanie środowiska i działania zmierzające do poprawy warunków pracy np. możliwość realizacji pracy zdalnej, wspieranie postaw prozdrowotnych poprzez dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych.

 

W strategii określono także grono interesariuszy działań CSR, podejmowanych w PMDG. Warto pamiętać, że należą do niego nie tylko właściciele i osoby bezpośrednio pracujące w firmie, ale także rodziny pracowników, członkowie społeczności lokalnej, krakowskie uczelnie oraz dostawcy kooperujący z przedsiębiorstwem.

Wśród zdefiniowanych celów strategicznych w zakresie CSR znalazły się:

1. PMDG jako firma, w której zachowuje się dbałość o środowisko naturalne (działania, zmierzające do realizacji celu to m.in. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych, dokładniejsze segregowanie odpadów).

2. PMDG jako firma tworząca środowisko pracy sprzyjające rozwojowi i cechujące się dobrą atmosferą zespołową (działania: budowanie ścieżek rozwoju kariery, usprawnienie komunikacji zarząd-pracownicy, stosowanie elementów elastycznego zatrudnienia).

3. PMDG jako firma przykładająca dużą wagę do jakości procesów wewnętrznych i zewnętrznych – usług na rzecz klientów (działania: wdrożenie systemu jakości usług, większa informatyzacja, przyspieszająca realizację procesów).

4. PMDG jako firma doceniająca wagę zaangażowania na rzecz otoczenia społecznego (działania: podtrzymanie dotychczasowego zaangażowania kadry PMDG w akcje charytatywne, takie jak Szlachetna Paczka i Business Run).