Dotacja na rozwój firm z branży meblarskiej

Dotacja na rozwój firm z branży meblarskiej

PARP ogłosił nabór pn. „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”, którego celem jest wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej.

Nabór rusza 8 listopada i trwa do 6 grudnia 2022 roku

Kto może starać się o dotację?
O grant w ramach naboru mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy mali lub średni (z wyłączeniem mikro) prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli -działalność gospodarcza w zakresie podklasy kodów PKD ujawnionych w KRS lub CEIDG:

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,

31.02.Z. Produkcja mebli kuchennych,

31.03.Z Produkcja materaców,

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Grant może być przyznany na projekty dotyczące zwiększenia robotyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Wsparte zostaną projekty polegające na zakupie, instalacji i uruchomieniu w przedsiębiorstwie robota przemysłowego.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;

2) nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:
a) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych;
b) maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
c) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
d) urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;

3) nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc ,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu

W razie zainteresowania – zapraszamy do kontaktu: biuro@pmdg.pl oraz 606 117 632