Pierwsze nabory z perspektywy unijnej 2021-27 ruszają już za chwilę

Pierwsze nabory z perspektywy unijnej 2021-27 ruszają już za chwilę

Właśnie teraz jest ten czas, w którym przedsiębiorcy myślący o wsparciu swoich działalności dotacjami unijnymi, mają szansę przekuć plany w konkretne działania. Pierwsze 3 miesiące bieżącego roku to okres, w którym klaruje się wiele dokumentów programowych i ogłaszane będą pierwsze nabory.


Na początek – od razu w grę wchodzą wielomilionowe dotacje, gdyż już 7 lutego zostanie ogłoszony nabór w ramach tzw. Ścieżki SMART. Kolejnym naborem będzie dobrze już znany z poprzedniej perspektywy Kredyt na innowacje technologiczne.

Ścieżka SMART – co to w ogóle jest?

Ścieżka SMART w ramach ogólnokrajowego programu FENG 2021-2027 (następca POIR 2014-2020) zajmie miejsce innej ścieżki – Szybkiej ścieżki (stare działanie 1.1.1 POIR). Projekty w ramach nowego konkursy będą jednak bardziej kompleksowe – nie muszą kończyć się jak dawniej, na opracowaniu produktu/usługi, ale będą przedsiębiorcy w ramach jednego projektu będą mogli również wesprzeć wdrożenie innowacji do obrotu gospodarczego.

Instytucja zarządzająca konkursem dla przedsiębiorstw MŚP będzie PARP. NCBiR z kolei będzie koordynował nabory dla dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów.

Najważniejsze informacje o konkursie

Celem działania Ścieżki SMART jest wzmacnianie i rozwój zdolności badawczych i innowacyjnych firm poprzez realizację prac B+R oraz/lub wdrożenie innowacji, w powiązaniu z cyfryzacją, dostosowaniem działalności firm do wyzwań Zielonego Ład, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności przedsiębiorstw, czy też wzrostem kompetencji kadr. Nowością jest modułowy charakter projektów, jakie mogą otrzymać dofinansowanie. Zakres działań w ramach konkursu, jest bardzo szeroki. W związku z tym w ramach naboru przewidziano 7, z których obligatoryjne są 2, reszta jest fakultatywna.

Obligatoryjne moduły: moduł B+R oraz wdrożenie innowacji

Fakultatywne moduły: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje

Dla firm z sektora MŚP wniosek o dofinansowanie musi obejmować co najmniej jeden z modułów obligatoryjnych( B+R lub wdrożenie innowacji). Duże firmy (powyżej 250 pracowników) muszą zrealizować co najmniej moduł B+R, wszystkie pozostałe moduły mają charakter fakultatywny. Tak więc pojawia się możliwość zaplanowania projektu – w różnoraki sposób, już teraz – na etapie planowania. Taki schemat modułowy pozwala w ramach jednego wniosku o dofinansowanie opisać cały niezbędny zakres inwestycji, bez konieczności ubiegania się o wsparcie kolejnych etapów wdrożenia czy modernizacji infrastruktury przedsiębiorstwa. Ciekawy nabór – jedna dokumentacja na cały proces. W dniu 7 lutego powinniśmy poznać szczegóły naboru.

Ważną informacją jest to, że nabór ma być prowadzony w systemie ciągłym, prawdopodobnie z miesięcznymi rundami w celu oceny złożonych wniosków. To pozwala firmom na składanie wniosków w dowolnym momencie bez konieczności czekania na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu.

Trochę więcej o poszczególnych modułach – najważniejsze informacje i warunki

Moduł B+R (moduł obligatoryjny)

Rezultatem prowadzonych prac ma być opracowanie innowacyjnego rozwiązania tj. innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym które będzie możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej, zasięg innowacji: koniecznie nie niższy niż na poziomie kraju. Ważne: prace rozwojowe są elementem obligatoryjnym w Module B+R.
Rodzaje kosztów kwalifikowanych: wynagrodzenia, podwykonawstwo B+R, aparatura badawcza, elementy prototypu, surowce i materiały,

Poziomy dofinansowania:
Firmy z sektora MŚP:
badania przemysłowe: 60%-80%
prace rozwojowe 35%-60%,
Firmy duże
badania przemysłowe: 50-65%,
prace rozwojowe: 25-40%,

Moduł B+R musi objąć co najmniej 20% kosztów projektu. Nie ma limitów kosztów kwalifikowanych dla MŚP, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw wynosi 1 mln zł.

Wdrożenie innowacji (moduł obligatoryjny)

Rodzaje kosztów kwalifikowanych: nieruchomości, prace budowlane, środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne), WNiP (np. oprogramowanie, licencje),
Dofinansowanie będzie stanowić pomoc de-minimis lub pomoc inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej (poziom dofinansowania zależy od regionu, w którym działa firma). Część wsparcia przewidziana jest jako dotacja warunkowa. To znaczy: po 4 latach od zakończenia projektu i w zależności od wysokości skumulowanych przychodów uzyskanych z wdrożenia, przedsiębiorca będzie zobowiązany do jednorazowej spłaty odpowiedniej części zwrotnej dotacji, możliwe będzie rozłożenie na raty.

Kredyt technologiczny to już znamy

Kolejnym planowanym naborem jest dobrze znany z ostatnich lat Kredyt na innowacje technologiczne . Nabór powinien ruszyć w lutym/marcu 2023 roku. Konkurs kierowany jest do firm z sektora MŚP.


Celem konkursu jest możliwość wdrożenia w przedsiębiorstwie nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Choć w nazwie konkursu mamy „kredyt” jest to dotacja bezzwrotna – w ramach naboru, projekty pozyskują bezzwrotne dofinansowanie nazywane premią technologiczną, która ma na celu spłatę części kapitału kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację inwestycji.

Istotna jest kwestia nowości, która rozumiana jest w tym kontekście jako innowacja technologiczna, czyli taka, która nie powiela rozwiązań obecnie występujących na rynku. Dofinansowanie nie może być zatem przeznaczone na zakup „innowacyjnej maszyny”, niezbędne jest wskazanie istotnych modyfikacji wpływających na poprawę procesu produkcyjnego/ procesu wytwarzania usługi.

Dotacja w ramach kredytu technologicznego może być przeznaczona na: koszty wytworzenia lub zakupu maszyn i urządzeń tworzących linie produkcyjne, koszty budowy hal produkcyjnych, koszty nabycia oprogramowania produkcyjnego lub know-how technologicznego.

Dofinansowanie może pokryć nawet do 70% kosztów netto inwestycji (wysokość dotacji zależy od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji).

Jak przygotować się do pozyskania dotacji w ramach naboru w ramach kredytu technologicznego?

Rdzeniem projektu składanego w ramach kredytu technologicznego powinna być w pełni opracowana, gotowa do wdrożenia technologia, spełniająca kryterium nowości w stosunku do stanu wiedzy znanego w branży.
Wymogiem formalnym jest posiadanie zdolności kredytowej, potwierdzonej dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową.

Tak więc decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej podmiotu wnioskującego. Planowana inwestycja musi być więc dostosowana do realnych zdolności finansowych przedsiębiorstwa (ważne: procedowanie promesy kredytowej w banku trwa szacunkowo ok. 1-2 miesięcy).
Jeżeli zakres danej inwestycji implikuje konieczność pozyskania także innych decyzji administracyjnych – np. pozwolenia na budowę, decyzję środowiskową itp. itd., należałoby zacząć już o tego typu działaniach myśleć.


W razie zainteresowania którymś z konkursów – zapraszamy do kontaktu: biuro@pmdg.pl lub telefonicznie