Rozwój branży chemicznej – INNOCHEM – konkurs dla przedsiębiorstw

Rozwój branży chemicznej – INNOCHEM – konkurs dla przedsiębiorstw

INNOCHEM
10 stycznia opublikowana została dokumentacja do konkursu krajowego INNOCHEM (Działanie 1.2 Sektorowe projekty badawczo-rozwojowe w ramach PO Inteligentny Rozwój). Konkurs dotyczy rozwoju branży chemicznej poprzez wytworzenie i wprowadzenie przez firmy innowacyjnych rozwiązań, w tym nowych lub ulepszonych produktów oraz technologii chemicznych: samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się indywidualne przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw.

Nabór wniosków potrwa od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r.

W ramach dofinansowania będzie można sfinansować m. in.:
◊ Pracę personelu B+R (technologów, konstruktorów, badaczy i in.).
◊ Podwykonawstwo: badania, testy itp. wykonywane na podstawie umowy z jednostką naukowo-badawczą i umów o dzieło – nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych w projektach indywidualnych przedsiębiorstw oraz 60% w projektach konsorcjów przedsiębiorstw.
◊ Leasing lub wynajem aparatury naukowo-badawczej.
◊ Koszty materiałów, surowców, półproduktów wykorzystywanych do badań, zakup sprzętu laboratoryjnego o wartości niższej niż wartość środka trwałego, zakup elementów wykorzystanych i na stałe zamontowanych w prototypie lub instalacji pilotażowej /demonstracyjnej, koszty utrzymania linii technologicznych i instalacji doświadczalnych, wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań) – proporcjonalnie do okresu i wymiaru wykorzystania w projekcie.
◊ Budynki i grunty do 10% kosztów kwalifikowanych.
◊ Odpłatne korzystanie lub odpisy amortyzacyjne, dotyczące:
a) aparatury naukowo-badawczej i urządzeń służących badaniom,
b) wartości niematerialnych i prawnych (wiedzy technicznej – know-how, patentów, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp.) zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji nabytych od uczelni publicznych, państwowych instytutów badawczych, instytutów PAN lub in. jednostek naukowych o kategorii min. B.
◊ Koszty promocji projektu (publikacje, strona internetowa): do 1% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać w konkursie to:
a) Badania przemysłowe:
Mikroprzedsiębiorstwo: 80%,
Małe przedsiębiorstwo: 80%,
Średnie przedsiębiorstwo: 75%,
Inne przedsiębiorstwa: 65%.
b) Prace rozwojowe:
Mikroprzedsiębiorstwo: 60%,
Małe przedsiębiorstwo: 60%,
Średnie przedsiębiorstwo: 50%.
Inne przedsiębiorstwa: 40%.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach tematycznych:
→ pozyskiwanie surowca,
→ wytwarzanie produktów podstawowych,
→ wytwarzanie produktów specjalistycznych,
→ nowe technologie w sektorze chemicznym,
→ obszarach horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze).

Po więcej informacji w odniesieniu do tematyki projektów zapraszamy Państwa do kontaktu: telefonicznie lub poprzez przesłanie karty projektu

Zapraszamy do współpracy!