Jest! Pierwszy nabór z nowej perspektywy – ścieżka SMART

Jest! Pierwszy nabór z nowej perspektywy – ścieżka SMART

Dnia 7 lutego ogłoszono pierwsze nabory dla przedsiębiorców. Są to nabory w ramach tzw. ścieżki SMART. Jeden nabór skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (realizowany przez PARP), a drugi do firm dużych (realizowany przez NCBIR). Nowością jest modułowy charakter projektów, który pozwala otrzymać dotację na wybrane działania wśród dostępnych modułów, te które są najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Podejście modułowe pozwala na finansowanie wielu opcji badawczych, jak i inwestycyjnych.

Jakie projekty mogą być objęte dotacją?

Dotacja przeznaczona jest na kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw MŚP, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo–rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Projekt obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów tj. prowadzenie prac badawczo rozwojowych (moduł B+R) lub wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych (moduł wdrożenie innowacji).

Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.
O dotację mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy (nabór PARP) oraz duże przedsiębiorstwa (nabór NCBiR).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

– prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,

– maszyny i urządzenia,

– materiały i roboty budowlane

– wartości niematerialne i prawne,

– nieruchomości,

– usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,

– inwestycje związane z ochroną środowiska,

– szkolenia,

– promocja produktów za granicą,

– ochrona praw własności przemysłowej.

Wsparcie może być udzielone na realizację kompleksowych projektów obejmujących prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie wyników przeprowadzonych badań, rozbudowę infrastruktury badawczej, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Projekty linearne i projekty nielinearne

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań połączonych (tzw. projekty linearne), gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych, lub może dotyczyć różnych niepowiązanych ze sobą bezpośrednio przedsięwzięć tj. prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia wyników innych (zrealizowanych wcześniej i już zakończonych) prac badawczo rozwojowych (tzw. projekty nielinearne).

Projekt linearny może również oznaczać powiązania logiczne między modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi (np. cyfryzację przedsiębiorstwa będącą wynikiem prowadzonych prac B+R lub internacjonalizację produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module „wdrożenie innowacji”).

Termin naboru

Nabór wniosków trwa od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. (do godz. 16.00.)

Alokacja w naborze: 4 450 mln zł

Kolejny nabór planowany na okres od 13 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r., z alokacją 850 mln zł, jednak będzie on ogłoszony oddzielnie (aktualne ogłoszenie go nie dotyczy) – stąd mogą nastąpić różnice w dokumentacji i zasadach aplikacji.

Założenia finansowe

Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji:

do 80% kosztów badań przemysłowych

do 60% kosztów prac rozwojowych

do 70% kosztów nabycia/leasingu środków trwałych (w tym nieruchomości), materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych

do 50% kosztów zakupu usług doradczych

do 50% kosztów zakupu usług wspierających innowacyjność

do 100% kosztów ustanowienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie

do 80% kosztów inwestycji i usług związane z ochroną środowiska

do 70% kosztów szkoleń

do 50% kosztów udziału w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych

do 50% kosztów ochrony/obrony praw własności przemysłowej Nie ma przewidzianych minimalnych i maksymalnych wartości kosztów kwalifikowanych projektów.

Co można sfinansować w projekcie?

MODUŁ B+R
W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI
W ramach modułu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R
W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług.

MODUŁ CYFRYZACJA
W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

MODUŁ ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW
W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz go-spodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.

MODUŁ INTERNACJONALIZACJA
W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia.

MODUŁ KOMPETENCJE
W ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

Bardziej szczegółowe informacje – wraz z zestawieniem kosztów możliwych do realizacji w ramach projektów oraz sposobem oceny wniosków – zaczerpnięte przez nas z dokumentacji konkursowej dla firm MŚP, znajdziecie Państwo
w naszym materiale informacyjnym dostępnym poniżej:

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością wesprzemy Państwa działania i pomożemy je przekuć w realizację projektu!