Dotacje dla firm w Małopolsce

Dotacje dla firm w Małopolsce

Druga połowa 2019 roku to wciąż dobry czas na pozyskanie dotacji dla przedsiębiorstw!


 

Małopolscy przedsiębiorcy mogą aktualnie otrzymać wsparcie w postaci dotacji na Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach działania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wnioski aplikacyjne można składać do 24 października.

Pula środków w ramach naboru to niemal 75 mln zł, a poziomy dofinansowania prezentują się następująco:

1. badania przemysłowe:
♦ mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
♦ średnie przedsiębiorstwa – 60%
♦ pozostali beneficjenci – 50%

2. eksperymentalne prace rozwojowe:
♦ mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
♦ średnie przedsiębiorstwa – 35%
♦ pozostali beneficjenci – 25%

W ramach projektów sfinansować można m.in.:

◊ prace badawczo-rozwojowe własnego zespołu (personelu: badaczy, techników) – wykonane samodzielnie – w szczególności w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,
◊ zlecenie prac badawczo-rozwojowych podwykonawcy, m.in. jednostce naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B , przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego, konsorcjum naukowemu lub notyfikowanemu laboratorium – w szczególności w przypadku braku odpowiedniej infrastruktury u Wnioskodawcy,
◊ koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
◊ koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
◊ koszty najmu i leasingu środków trwałych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
◊ koszty doradztwa wykorzystywanego wyłącznie na potrzeby prac B+R w ramach danego projektu,
◊ koszty podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu,
◊ koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,
◊ pozostałe koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.


 

W październiku z kolei zostanie ogłoszony nabór w ramach działania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, w ramach którego firmy mogą starać się o dotację w wysokości 50% na:

» udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, kwalifikowane są koszty:
› wynajmu powierzchni i ubezpieczenia stoiska wystawienniczego,
› zabudowy powierzchni stoiska wystawienniczego,
› transportu produktów na imprezę wystawienniczą,
› delegacji przedstawicieli przedsiębiorstwa (maksymalnie 4 osoby): przeloty, noclegi, transport na miejscu, diety,
» doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
» doradztwo w zakresie dostosowania produkcji lub usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego,
» doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
» tłumaczenia w zakresie związanym z projektem,
» doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych

Maksymalna kwota dofinansowana w ramach projektu eksportowego wynosi 200 tys. zł.

W razie zainteresowania którymś z powyższych działań – zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

0-12 395 74 00 lub 606 117 632

lub za pośrednictwem formularza.