kolejne dotacje: działania eksportowe i cyfryzacja firm

kolejne dotacje: działania eksportowe i cyfryzacja firm

Kolejne dotacje dla przedsiębiorstw są ogłaszane. Tym razem PARP ogłosił nabór na działanie Promocja marki innowacyjnych MŚP. Nabór trwać będzie od połowy października do końca listopada. W ramach konkursu można skorzystać z dofinansowania w wysokości 50% wartości projektu, na następujące działania:
– udział w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy
– misje gospodarcze (wyjazdowe) celem spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji
– kampanie promocyjne

Jakie koszty można ująć w projekcie?
– koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
– koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
– koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
– koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu)

Ponadto na grudzień planowany jest nabór na działania związane z cyfryzacją przedsiębiorstw adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Dotacja obejmie zakup nowoczesnych technologii cyfrowych (oprogramowanie), środków trwałych (sprzęt IT) oraz szkolenia dla pracowników.

Koszty obligatoryjne:
– zakup gotowego oprogramowania lub zakup zleconych prac programistycznych w celu wytworzenia dedykowanego oprogramowania i/lub usługi chmurowe typu SaaS, PaaS, IaaS czy CSaaS itp.
Koszty fakultatywne (uzupełniające):
– koszty wdrożenia oprogramowania
– koszty szkoleń z obsługi wdrażanego oprogramowania
– koszty niezbędnego sprzętu IT (np. serwery, komputery, panele operatorskie MES etc.).

Forma i wysokość dofinansowania:
dotacja bezzwrotna w ramach pomocy de minimis.
firma może pozyskać dofinansowanie o równowartości maksymalnie 200 tys. euro.
Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

W razie zainteresowania którymś z powyższych programów zapraszamy do kontaktu!