Dotacje dla przedsiębiorstw: EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Dotacje dla przedsiębiorstw: EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Działanie 4.2. EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Organizator: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)

 

Dla kogo?

Firmy z sektora MŚP (zatrudniające do 249 osób), prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

 

Terminy

♦ Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 31 maja 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). Konkurs prowadzony jest w trybie naboru zamkniętego i nie jest podzielony na rundy.

♦ Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

♦ Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2019 r.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziane zostało wsparcie na trzy typy projektów (A,B,C), których szczegóły przedstawione zostały poniżej:

 

♦ W ramach projektu typu A dofinansowaniem objęte są Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa polegające na:

◊ głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii, a także wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu)

◊ zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (np. zastosowaniu bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymianie energochłonnych maszyn, przebudowie linii produkcyjnych).

 

Koszty kwalifikowane projektu to m.in.:

• Ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych,

• Przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących,

• Zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem w przedsiębiorstwie,

• Budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła

• Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

• Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie innego źródła ciepła skutkującego zmniejszeniem emisji CO2

• Modernizacja systemu wentylacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła do wentylacji (wentylacja mechaniczna, wentylacja z odzyskiem ciepła itp.), instalacja lub modernizacja systemu klimatyzacji

• Wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenia budynku (pompy, windy, wentylatory, klimatyzatory)

• Budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych na potrzeby przedsiębiorstwa (w zakresie opisanym dla typu projektu B)

• Zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa

• Wprowadzenie systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa) jako integralna część projektu

• Audyt energetyczny

• Przebudowa linii energetycznych na bardziej efektywne energetycznie,

• Przebudowa lub wymiana na energooszczędne: urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych

• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,

• Systemy automatyki i monitoringu mediów energetycznych.

 

♦ W ramach projektu typu B dofinansowaniem objęte są Inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Przykładowe działania:

◊ inwestycje w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,

◊ inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub energię elektryczną przedsiębiorstwa.

 

Koszty kwalifikowane projektu to m.in.:

• Zakup i montaż jednostek wytwarzających energię w oparciu o OZE, w tym niezbędne prace budowlane,

• Demontaż dotychczasowego źródła energii zastępowanego przez nowe źródło OZE

• Instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE (armatura, okablowanie, urządzenia pomiarowe i sterujące wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające), rozruch, regulacja instalacji,

• Urządzenia i instalacje niezbędne do podłączenia jednostki OZE do instalacji odbiorczej (elektrycznej, ogrzewania, c.w.u.),

• Urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z ww. urządzeń OZE (akumulatory, zbiorniki na c.w.u., itd.),

• Przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej ze źródeł odnawialnych do sieci, stanowiące integralną część projektu, niezbędną do osiągnięcia celów projektu. Kwalifikowane są wydatki poniesione na wykonanie przyłącza/elementów przyłącza, których koszt ponosi wnioskodawca projektu, o ile urządzenia te pozostaną własnością wnioskodawcy. Przyłącze rozumiane jest jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci.

 

♦ W ramach projektu typu C dofinansowaniem może zostać objęty Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie w tym zakresie ukierunkowane będzie wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

 

Koszty kwalifikowane projektu to m.in.:

Koszty budowy/przebudowy wraz z kosztem projektu budowlanego,

• Zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

• Zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

• Zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej,

• Koszty wykonania weryfikacji projektu budowlanego,

• Koszty wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego.

 

Regulamin konkursu dopuszcza możliwość realizacji projektu jednocześnie w obrębie dwóch typów (tj. łączenia działań z różnych grup np. A i B) – tzw. projekt kompleksowy.

 

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

W puli konkursu znajduje się ponad 79 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest uzależniony od rodzaju wydatków występujących w projekcie oraz od wybranej formy pomocy publicznej. Pułapy dofinansowania przedstawiono w poniżej tabeli:

 

Rodzaj pomocy Wartość dofinansowania – mikro i małe przedsiębiorstwa Wkład własny – mikro i małe przedsiębiorstwa Wartość dofinansowania – średnie przedsiębiorstwa Wkład własny – średnie przedsiębiorstwa Typ projektu, jaki można realizować
Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną

65%

35% 55% 45%

A/B (w tym kompleksowy)

Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii z OZE

80% lub 65%*

20% lub 35%* 65% lub 55%* 35% lub 45%*

A/B/C

Pomoc na badania środowiska

70%

30% 60% 40%

A/B (w tym kompleksowy)

Regionalna pomoc inwestycyjna

55% 45% 45% 55%

C

Pomoc de minimis

80%

20% 80% 20%

A/B/C

*w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji

♦ Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu realizowanego w typie A i B wynosi 200 000 zł.

♦ Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu realizowanego w typie A i B wynosi 10 000 000 zł.

♦ Nie przewidziano minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych w ramach projektu realizowanego w typie C Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.