Dofinansowanie na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w firmach

Dofinansowanie na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w firmach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

1.4.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE (TIK)

.

Dla kogo?

♦ Dla firm, planujących zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, sprzętu sieciowego, oprogramowania, usług IT itp.) w procesach biznesowych,

♦ Programem objęte są firmy mikro i małe, zatrudniające nie więcej niż 49 pracowników, prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące na moment złożenia wniosku o dofinansowanie. W tym okresie działalność firmy nie może podlegać zawieszeniu.

♦ Do udziału w naborze dotacyjnym uprawnione są firmy mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego) albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na terenie województwa podkarpackiego.

Oddział/siedziba/główne miejsce wykonywania działalności musi być potwierdzone wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Kiedy?

♦ Planowany termin naboru wniosków: czerwiec 2018 r.

.

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

 

W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na nabycie narzędzi informatycznych, wspierających prowadzenie biznesu w kontaktach z kontrahentami. Koniec inwestycji powinien nastąpić do 31.12.2019 r.

W Poddziałanie 1.4.1 TIK wpisują się inwestycje, w wyniku których firmy będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi oraz współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Wspierane inwestycje muszą wpisywać się w jeden z poniższych modeli:

♦ B2B – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

♦ B2C – model, w którym o TIK są oparte relacje przedsiębiorstwo – konsument (odbiorca produktów lub usług). W model ten wpisują się np. świadczenie e-usług, sprzedaż on-line.

♦ C2C – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. portali sprzedażowych.

Inwestycja powinna umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

 

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania?

 

Pula środków w konkursie w 2018 r.: 25 mln zł.

Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł.

Maksymalna wartość projektu: 500 tys. zł.

Maksymalny poziomy dofinansowania: 80% (w ramach pomocy de minimis).

.

Jakie wydatki są objęte dotacją?

 

Lista kosztów kwalifikowanych obejmuje:

♦ koszty nabycia nowych sprzętów IT (w tym m.in.: zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia i instruktażu personelu),

♦ koszty nabycia licencji i oprogramowania (w tym – dedykowanych/wytworzonych, powszechnie niedostępnych oraz oprogramowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa) oraz koszty jego wdrożenia,

♦ koszty nabycia nowych sprzętów IT i oprogramowania w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu (kwalifikowalne są raty kapitałowe leasingu finansowego, z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu)

♦ zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją i konfiguracją infrastruktury technicznej i oprogramowania,

♦ zakup usług tłumaczeniowych, usług doradczych o charakterze prawnym świadczonych przez doradców zewnętrznych, bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią.