Dotacja z KPO – dla branży HoReCa

Dotacja z KPO – dla branży HoReCa

Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W najbliższym czasie rusza się program, którego celem jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe, średnie) działających w sektorach: HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura.


Warunki finansowe

Planowany poziom dofinansowania: do 90% w ramach pomocy de minimis, 

Maksymalna wartość projektu: 600 000 zł,

Maksymalna wartość dofinansowania: 540 000 zł,

Minimalna wartość dofinansowania: 50 000 zł,

Planowany termin konkursu: I kwartał 2024 roku


Co można dofinansować?

Dotacja przeznaczona będzie dla projektów wykazujących rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujących:

– inwestycje w bazę usługową/produkcyjną, w tym np. na roboty budowalne, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, 

– inwestycje związane z zieloną transformacją, 

– inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,

– inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku 

z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

–  podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,

–  usługi rozwojowe w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.


Warunki do spełnienia

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące warunki:

– prowadzą działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie, w którym zgłaszają lokalizację realizacji przedsięwzięcia MŚP

– w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 %, liczonych rok do roku.

Spadek obrotów, należy rozumieć jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020 wyliczany dla Wnioskodawcy.

Zapraszamy do kontaktu!