Dotacje na prowadzenie placówek żłobkowych / klubów malucha – zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3

Dotacje na prowadzenie placówek żłobkowych / klubów malucha – zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3

W ramach wsparcia na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym ogłoszony został nabór na:

wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach (typ projektu A)

tworzenie warunków rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna (typ projektu B)

Nabór skierowany jest do podmiotów, takich jak:

przedsiębiorcy i pracodawcy;

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

partnerzy społeczni i gospodarczy;

organizacje pozarządowe.

Warunkiem wstępnym, by móc ubiegać się o dotację jest posiadanie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3. Ten wymóg dotyczy Wnioskodawców planujących utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Na tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3,

Na dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.

Grupą docelową tj. ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

Wkład własny Wnioskodawcy wynosi minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to: 16 680 962,27 PLN.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie tylko projektów, których kwota dofinansowania wyrażona w PLN przekracza równowartość 100 tys. EUR tj. 451 930,00 PLN

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 6 sierpnia do 6 września.

Zapraszamy do kontaktu!