Kredyt na innowacje technologiczne – zmiany w naborze od 1 czerwca 2020!

Kredyt na innowacje technologiczne – zmiany w naborze od 1 czerwca 2020!

Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą starać się o Kredyt na innowacje technologiczne.

Konkurs odbywa są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

Zmiana w konkursie od 1 czerwca 2020

Od 1 czerwca 2020 roku rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.

◊ koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;

◊ roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);

◊ zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

◊ studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;

◊ koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;

zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej – teraz można uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji;

możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – można wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;

zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli zdolność kredytowa Przedsiębiorcy na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 

Programem objęte są firmy mikro, małe i średnie (MŚP), zatrudniające poniżej 250 pracowników mające siedzibę lub oddział na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające zdolność kredytową.

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.

Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

 

Kiedy można skorzystać z dofinansowania?


Nabór wniosków: od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Proces aplikowania o premię technologiczną

1 Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

2 Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4 BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5 BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania zależny jest od województwa:

◊Województwo małopolskie: mikro i małe przedsiębiorstwa 55%, średnie przedsiębiorstwa 45%

◊ Województwo podkarpackie: mikro i małe przedsiębiorstwa 70%, średnie przedsiębiorstwa 60%

◊ Województwo śląskie: mikro i małe przedsiębiorstwa 45%, średnie przedsiębiorstwa 35%

 

Co można sfinansować?

 

Dofinansowaniem mogą być objęte:

◊ wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej

◊ wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków

 

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:

◊ zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

◊ przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający że cena nabycia nie przekracza jej wartości rynkowej

◊ przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń

◊ w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis

◊ nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej

◊ zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia innych nowych środków trwałych (z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu)

◊ zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia innych używanych środków z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

◊ cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

◊ sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

◊ w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis

◊ zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

◊ zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej, będą podlegać amortyzacji, będą nabyte na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa przedsiębiorcy który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia

◊ pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej

◊ wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Zapraszamy do kontaktu!